VGM

Beleidsverklaring

IBENS is een bouwpartner die bouwt vóór mensen en door mensen.

Veiligheid en gezondheid van onze werknemers en die van onze partners, en de zorg voor het milieu, zijn basisvoorwaarden voor ons en zijn van essentieel belang voor het succes van onze onderneming.

Kwaliteit richt zich op het voldoen en overtreffen van de vraag van onze opdrachtgevers.

Onze doelstellingen zijn éénduidig en eenvoudig: géén ongevallen, géén persoonlijk letsel, géén schadegevallen en géén schade aan het milieu. Deze doelstelling geldt zowel voor onze eigen medewerkers, als ook voor onze partners.

Om deze doelstellingen te realiseren worden alle activiteiten uitgevoerd met prioriteit voor veiligheid, uitgaand van volgende punten:

 • Onderaannemers zijn voor ons partners, met wie we een langdurige samenwerking beogen.
 • Het verzorgen van een correct onthaal van nieuwe medewerkers, het opleiden en begeleiden van eigen medewerkers en partners is een continue vanzelfsprekendheid. De kwaliteit van onze diensten hangt af van deze mensen.
 • Elk werk wordt zorgvuldig voorbereid, veilig georganiseerd en deskundig uitgevoerd.
 • Wij bouwen al onze projecten eerst virtueel (3D-BIM). Hierdoor worden (veiligheids- en milieu-) risico’s vroegtijdig kenbaar, waardoor ze kunnen worden vermeden of beperkt.
 • We zijn een ploeg van gedreven medewerkers, die verantwoordelijkheid dragen voor de eigen en voor mekaars veiligheid en gezondheid en voor het milieu. We doen dit door:
  • het persoonlijk opnemen van verantwoordelijkheid als leidinggevende en uitstralen van veiligheidsbewust gedrag in deze functie;
  • bij het maken van ontwerpkeuzes rekening te houden met toekomstige realisatie, onderhoud en gebruik van een gebouw;
  • VGM-instructies en regelgeving na te leven;
  • kennis te delen met elkaar (bouwtechnieken, realisatiemethoden, incidenten, …) ,
  • mekaar aan te spreken op onveilig gedrag;
  • aandacht te hebben voor de onderliggende risico’s die kunnen leiden tot letsels of verslechtering van kwaliteit;
  • voortdurende aandacht om stapsgewijs maar continu te leren en te verbeteren, te streven naar LEAN-principes, zowel in onze bouwtechnieken, in onze realisatiemethoden, als in onze interne processen.
 • We streven er naar om in de uitvoering de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Dit doen we zonder concessies aan veiligheid of gezondheid van onze medewerkers of partners.
 • Ons veiligheids-, gezondheids- en milieuzorgsysteem beantwoordt aan de VCA**-eisen.

Wij vormen één bedrijf, één team. Onze sterkte ligt in het zoeken naar een ideaal evenwicht tussen eigen verantwoordelijkheid en onderlinge samenwerking, waarbij een goede communicatie tussen alle betrokkenen onontbeerlijk is.

Deze verklaring wordt kenbaar gemaakt aan alle werknemers van ibens nv en wordt minimaal om de drie jaar herzien.

Directie

Tom Van Put                              Martin Geernaart

gerelateerde links